W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad w Szpitala w Ostródzie S.A.

 

I TELEPORADA

Teleporada jest to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Osobą udzielającą teleporady może być:

 1. lekarz,
 2. pielęgniarka lub położna.

Wymienione osoby udzielają teleporada stosownie do swoich uprawnień, zakresu świadczonych usług i kompetencji.

 

II REJESTRACJA

W celu umówienia teleporady w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy skontaktować się z rejestracją +48 89 544 45 45 wew. 0 w godzinach od 18:00 do 8:00

 

III KONTAKT OSOBY UDZIELAJĄCEJ TELEPORADY

 1. Po dokonanej rejestracji lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w celu udzielenia teleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana.
 2. Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem potwierdza tożsamość pacjenta. Zakres danych może obejmować informacje, o których mowa w art 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.
  1. nazwisko i imię (imiona),
  2. datę urodzenia,
  3. oznaczenie płci,
  4. adres miejsca zamieszkania
  5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 3. Osoba udzielająca teleporada odnotowuje w dokumentacji medycznej informacje dotyczące udzielonego świadczenia.
 4. Zarówno teleporada jak i gromadzenie danych pacjenta odbywają się w sposób zapewniający poufność.
 5.  Drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia lub podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym.

 

IV WIZYTY OSOBISTE

 1. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie pacjent proszony jest przyjazd do Szpitala lub planowana jest wizyta domowa.
  O wizycie osobistej, jej czasie i sposobie jej realizacji decyduje lekarz.

 

V ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA LEKI STAŁE

Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane są wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych zgodnie z decyzją lekarza.

 

VI E-RECEPTY, E-SKIEROWANIA, E-ZWOLNIENIA

Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, zleceń dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu, umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. SMS, e-mail, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta lub w sytuacjach szczególnych odbiór dokumentów w Rejestracji Szpitala przy ul. ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda.

 

VII INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie:
https://szpital-ostroda.pl/ochrona-danych-osobowych-informacja-o-przetwarzaniu-danych

Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Skip to content