Deklaracja dostępności strony internetowej Szpitala w Ostródzie S.A.

Szpital w Ostródzie S.A.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpital-ostroda.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Władysława Jagiełły 1,
14-100 Ostróda

Centrala szpitala: +48 89 646 06 00

Sekretariat: +48 89 646 06 40

Faks: +48 89 646 92 50

E-mail: sekretariat@szpital-ostroda.pl

Strona internetowa: https://szpital-ostroda.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty  PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących ułatwień:

 • Zwiększenie tekstu
 • Zmniejszenie tekstu
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Ujemny kontrast
 • Jasne tło
 • Podkreślone linijki
 • Czytelna czcionka
 • Działające standardowe skróty klawiaturowe
 • Przesuwanie strony góra / dół

Dostępność architektoniczna Szpitala w Ostródzie S.A.

Budynek główny Szpitala w Ostródzie, ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda:

 • posiada cztery wejścia, z których trzy są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • wyposażony jest w trzy windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, które posiadają automatyczne powiadomienie serwisu o awarii windy
 • przy głównym wejściu znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia o swojej obecności
 • na parterze znajdują się dwie łazienki przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych: przy wejściu głównym oraz w Poradni Chirurgiczno-Ortopedycznej
 • pracownik ochrony przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po szpitalu (wskazuje numer kondygnacji oraz pomieszczenia, który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej); dodatkowo powiadamia właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej
 • każdy pracownik szpitala, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym
 • na parkingu od ulicy Jagiełły znajduje się jedno oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Zakaźnego Szpitala w Ostródzie, ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda:

 • ze względu na epidemię COVID-19 nie jest dostępny.

Budynek „B” Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii Szpitala w Ostródzie, ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda (przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Grunwaldzkiej):

 • posiada jedno wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • jest łazienka przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • pracownik szpitala przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po budynku (wskazuje numer pomieszczenia, który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej); dodatkowo powiadamia właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej
 • osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym
 • na parkingu przy budynku brak oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Przychodni, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda:

 • posiada trzy wejścia, jedno z nich jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych
 • w windzie znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności
 • na II piętrze znajduje się łazienka przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym
 • na parkingu od ulicy Kościuszki znajdują się dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację opublikowano dnia: 2021-08-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego

osobiście:

 • codziennie w godzinach 7.00-14.35 u dyrektor ds. pielęgniarstwa pani Małgorzaty Zalewskiej
 • lub w piątki w godzinach 10.00-11.00 u dyrektor ds. medycznych pani Bożeny Szkutnik

formie pisemnej przesyłając na adres szpitala:

 • Władysława Jagiełły 1,
  14-100 Ostróda.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Skip to content