Informacja o przetwarzaniu danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej:RODO) przedstawiamy poniżej informacje o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest SZPITAL W OSTRÓDZIE S.A.(dalej: Szpital) ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, REGON 511398725, NIP 741-18-87-468
telefon: 89 646-06-00
e-mail: sekretariat@szpital-ostroda.pl

2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz udzielał informacji dotyczących przysługujących Państwu praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać poprzez:
e-mail iod@szpital-ostroda.pl ,
oraz korespondencyjnie na adres: Szpital w Ostródzie S.A., ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda.

3. Szpital może przetwarzać dane osobowe:

3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w związku z ustawą o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym:
– w celu ustalenia tożsamości pacjentów podczas przyjęcia do szpitala, umawiania wizyt oraz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
– w celu prowadzenia dokumentacji medycznej,
– w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, udzielania właściwych świadczeń zdrowotnych, w tym w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
– w celu informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, przekazywania zaproszeń na badania,
– w zakresie zabezpieczeni społecznego w celu wystawiania zwolnień i zaświadczeń lekarskich,
– w celu rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym umożliwiającym udzielanie świadczeń zdrowotnych.

3.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, do prowadzenia których szpital jest zobowiązany ustawą o rachunkowości,

3.3. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO w celach archiwalnych, naukowych lub badawczych,

3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

3.5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)prowadząc monitoring wizyjny terenu szpitala oraz ciągów komunikacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Szpitala,

4. Okres przechowywania danych osobowych:

4.1. w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej okres przechowywania danych określają przepisy prawa, w szczególności art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4.2. w zakresie dochodzenia roszczeń dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia tych roszczeń lub do czasu zakończenia postępowania związanego z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń,

4.3. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie o rachunkowości,

4.4. w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód lub stanowią dowód w danym postępowaniu.

5. Szpital może ujawniać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

5.1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem,

5.2. osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

5.3. osobom i podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, a także osobom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej,

5.4. podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych oraz laboratoriom wykonującym badania na zlecenie Szpitala,

5.5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego, osobom odbywającym staż podyplomowy w celach dydaktycznych,

5.6. podmiotom realizującym zadania w zakresie usług pocztowych zgodnie z przepisami prawa pocztowego,

5.7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:

6.1. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania),

6.2. prawo do ograniczenia przetwarzania,

6.3. prawo do usunięcia danych

6.4. prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie prowadzone jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

6.5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest prowadzone profilowanie właścicieli danych osobowych.

Skip to content