Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.
Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na praktyki: 

  • podanie o przyjęcie na praktyki ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu odbywania praktyk,
  • skierowanie z uczelni,
  • program praktyk,
  • kserokopia legitymacji studenckiej,
  • kserokopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej, potwierdzona aktualnym wpisem o dobrym stanie zdrowia oraz kserokopia wyniku badania kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella i szczepienia przeciwko WZW typu B,
  • aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • w przypadku praktyki stacjonarnej obowiązuje przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19.

Dokumenty powinny być dostarczone do sekretariatu szpitala lub dyrektora ds. pielęgniarstwa przynajmniej dwa tygodnie przed terminem praktyk. Dokumentów nie trzeba składać osobiście.

Skip to content