Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.
Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Do odbycia praktyk student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zgody Prezesa, dostarczeniu kompletu niezbędnych dokumentów.

Nadzór dydaktyczno-merytoryczny nad realizacją praktyk sprawuje Bezpośredni Przełożony komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona.

Obowiązki studenta i wymagane dokumenty

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, student składa w Sekretariacie Szpitala przy ul. Wł. Jagiełły 1 w Ostródzie komplet dokumentów:

  • Podanie do Prezesa z prośbą o możliwość odbycia praktyki,
  • Oświadczenie,
  • Umowa/Porozumienie dotyczące organizacji praktyk studentów wydane przez Uczelnię,
  • Harmonogram praktyk,
  • Skierowanie na praktyki,
  • Ubezpieczenie NNW i OC,
  • Ksero książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami,
  • Zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B oraz Covid, w przypadku praktyki stacjonarnej obowiązuje przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19,
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktyk zawodowych.

Dokumentów nie trzeba składać osobiście.

 

Oświadczenie OC NNW

Podanie – praktyka zawodowa

Upoważnienie i obowiązki praktykanta

 

Skip to content