Wszelkie zapytania odnośnie staży należy kierować do sekretariatu Szpitala:

Sekretariat tel.: +48 89 646 06 40
Faks: +48 89 646 92 50
Email: sekretariat@szpital-ostroda.pl

 

Staże cząstkowe w ramach stażu podyplomowego oraz staże kierunkowe do specjalizacji

Koordynujemy współpracę pomiędzy podmiotami leczniczymi a Szpitalem w zakresie organizacji staży kierunkowych w ramach specjalizacji osób oddelegowanych w tym celu z innych jednostek.

Staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się wyłącznie w wyznaczonych oddziałach posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu:

Oddział Chorób Zakaźnych,

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu Kardiologicznym,

Oddział Pediatryczny

 

Staże mogą rozpocząć się po zawarciu porozumienia z innym podmiotem leczniczym oraz dostarczeniu kompletu niezbędnych dokumentów

Osoba ubiegająca się o staż na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu składa komplet dokumentów w Sekretariacie Szpitala przy ul. Wł. Jagiełły 1 w Ostródzie.

Skierowanie na staż

Wniosek o zgodę na odbycie stażu kierunkowego (cząstkowego) do specjalizacji.

Porozumienie w sprawie odbycia stażu

Upoważnienie i obowiązki RODO – stażysta

Dokumenty potwierdzające:

– prawo wykonywania zawodu

– odbycie szkolenia BHP i ppoż.

– szczepienie przeciwko WZW typu B

– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC, NNW

– aktualne badania lekarskie

– dyplom ukończenia studiów

 

Załączniki:

Skierowanie na staż

Wniosek o zgodę na odbycie stażu kierunkowego (cząstkowego) do specjalizacji

Porozumienie w sprawie odbycia stażu

Upoważnienie i obowiązki RODO – stażysta

Skip to content