10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Organizowany jest od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, której celem jest promocja zdrowia psychicznego, zajmowanie się profilaktyką leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także leczeniem i opieką nad osobami z tego typu schorzeniami.

Z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii na temat kondycji psychicznej mieszkańców Polski w wieku od 18 do 64 lat wynika, że prawie osiem milionów w Polsce ludzi boryka się z mniejszymi lub większymi zaburzeniami psychicznymi. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. ludności. Najczęściej są to zaburzenia związane z depresją, która dotyka już 100 milionów osób na świecie, w Polsce – co dziesiątą osobę.

"W Polsce funkcjonuje ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zawierająca przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności. Ww. ustawa uznaje, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na  lata 2011– 2015, którego głównym celem jest m.in. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie chorym dostępu do kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej. W 2014 r. Ministerstwo Zdrowia zainicjowało prace analityczno-przygotowawcze nad opracowaniem kolejnej edycji Programu na lata 2016-2020.

Od grudnia 2013 roku funkcjonuje również Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Program – przygotowany w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania – jest pierwszym dokumentem rządowym, który porusza problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację.

Jednym z celów sformułowanych w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania jest podniesienie ochrony prawnej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kluczowym działaniem w ramach ww. celu jest zreformowanie instytucji ubezwłasnowolnienia w celu zwiększenia ochrony godności osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to postulat od wielu lat podnoszony przez organizacje pozarządowe działające w ww. obszarze. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację powyższego zadania jest Ministerstwo Sprawiedliwości". (Źródło: https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/10-pazdziernika-swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego)

W kwietniu tego roku nasz szpital był organizatorem konferencji poświęconej problemowi depresji. W tym artykule znajdują się materiały do pobrania, dotyczące depresji: https://szpital-ostroda.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-porozmawiajmy-o-depresji

Skip to content