Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. informuję, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia usług odbioru, przewozu i przechowywania zwłok w chłodni osób zmarłych w PZOZ w Ostródzie S.A.

Ostróda, 21 sierpnia 2015 r.

Przedsiębiorcy świadczący
usługi funeralne
wszyscy

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. informuję, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia usług odbioru, przewozu i przechowywania zwłok w chłodni osób zmarłych w PZOZ w Ostródzie S.A. oraz udostępnienie pomieszczeń w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Planowany termin ogłoszenia postępowania określono na 15 grudnia 2015 r., rozstrzygnięcia na 15 stycznia 2016 r., natomiast termin rozpoczęcia świadczenia usług przypada na 1 kwietnia 
2016 r.

Usługa obejmowała będzie:

 1. Odbiór zwłok ciał osób zmarłych z oddziałów szpitalnych lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego po upływie 2 godzin od czasu zgonu.

 2. Odbiór, transport, pochowanie lub spopielenie i pochowanie szczątków będących popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, a nieodebranych przez rodziców – wykonywane z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

 3. Udostępnienie Zamawiającemu przeprowadzenie sekcji zwłok w pomieszczeniach spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
  z dnia 10 kwietnia 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 123).

 4. Przewożenie transportem Wykonawcy zwłok do prosektorium/chłodni.

 5. Przechowywanie zwłok zmarłych pacjentów w chłodni nie dłużej niż 72 godziny, z zastrzeżeniem:

  1. zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez  podmioty uprawnione do pochowania osoby zmarłej, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z  2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.),

  2. w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie lub śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,

  3. przemawiają za tym inne, niż wymienione powyżej ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej,

  4. w razie zgonu na chorobę zakaźną,

  5.  

   w razie zgonu osoby w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

  6. Zamawiający nie ponosi kosztów przechowywania zwłok zmarłych pacjentów w chłodni powyżej  72 godzin.

  7. Nieodpłatne wydawanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją zwłok pacjentów osobie uprawnionej do pochówku w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej.

  8. Zwłoki osoby zmarłej Wykonawca wydaje podmiotowi uprawnionemu, który przedstawi kartę/akt zgonu.

  9. Podmioty uprawnione do pochowania mają swobodny wybór firmy świadczącej usługi pogrzebowe, za które to czynności podmioty te ponoszą odpłatność we własnym zakresie.

  10. Jeżeli nikt uprawniony nie zgłosi się po zwłoki w ciągu 72 godzin od chwili zgonu, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego w celu podjęcia przez niego decyzji, co do dalszego postępowania ze zwłokami.

  11. Wykonawca zobowiązany będzie do:

   1. świadczenia usług 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,

   2. posiadania minimum 5 stanowisk do przechowywania zwłok ludzkich oraz salę sekcyjną,

   3. wykonania toalety pośmiertnej pacjentów (umycie, ubranie),

   4. prowadzenia ewidencji zawierającej wszystkie dane ze zlecenia transportu zwłok, ewidencji czasu przechowywania zwłok w chłodni (imię i nazwiskozmarłego, oddział zgłaszający zgon, data i godzina zgłoszenia oraz odebrania zwłok zmarłego, data i godzina wydania zwłok osobie upoważnionej do pochówku wraz z danymi personalnymi tej osoby),

   5. zapewnienia poufności informacji pochodzących od Zamawiającego, w tym danych osobowych oraz informacji dotyczących leczenia pacjentów, uzyskanych w związku z realizacją umowy,

   6. godnego zachowania i postępowania ze zwłokami,

   7. dołączania do faktur za wykonane czynności wyciągu ewidencji stanowiącej podstawę wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, zapewnienia na własny koszt zaopatrzenia prosektorium w środki czystościowe i dezynfekcyjne, formalinę, narzędzia, szkiełka, odzież roboczą i ochronną dla lekarza wykonującego sekcje zwłok, jak również worki przystosowane do przewożenia zwłok oraz pojemniki (trwałe) do przewożenia dzieci martwo urodzonych,
   8. zapewnienia na własny koszt sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania sekcji zwłok,

   9. zapewnienia na własny koszt sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania sekcji zwłok,

   10. odbierania zwłok zmarłych pacjentów na wózkach przeznaczonych do transportu zwłok we własnym zakresie i na swój koszt,

   11. odpowiedzialności za prawidłowy transport oraz przechowywanie zwłok pacjenta zgodnie z wymogami sanitarnymi.

   12. Wykonawca nie może żądać od rodziny zmarłego jakichkolwiek zobowiązań z jej strony dotyczących zakupu asortymentów pogrzebowych i organizowania pochówku.

   13. Zamawiający ma prawo wglądu i kontroli wykonywanych usług oraz zapisów w księdze ewidencji dotyczących zgonów pacjentów zmarłych w szpitalu Zamawiającego.

   14. Osoby wykonujące zamówienie muszą być odpowiednio ubrane, posiadać widoczny identyfikator zawierający dane Wykonawcy oraz imię i nazwisko, zdjęcie osoby wykonującej czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia. Identyfikator należy okazywać osobie wydającej zwłoki.

   15. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wykazu uprawnionych pracowników do odbioru i transportu zwłok na koniec każdego roku kalendarzowego oraz aktualizacji w sytuacji zmiany pracownika w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

   16. Usługa będzie świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

    1. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.),

    2. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.),

    3. ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.),

    4. ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.).

    5. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),

    6. rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202),

    7. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 z późn. zm.),

    8. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 420),

    9. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.),

    10. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji  medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.),

    11. rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 123),

    12. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 123, poz. 839),

    13. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

Przedstawiamy powyższą informację mając na uwadze kontrowersje, jakie powstały na tym tle w roku ubiegłym oraz Państwa postulaty, zgłaszane bezpośrednio do nas oraz za pośrednictwem organów samorządowych i ich przedstawicieli, a w szczególności sugestie dotyczące czasu koniecznego do przygotowania Waszych przedsiębiorstw celem wypełnienia stawianych kryteriów. 

Skip to content