Szczegółowe warunki konkursu ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

wykonywane przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów

Szpitala w Ostródzie S. A.

 

I. Postanowienia ogólne :

 

1. Udzielający zamówienia:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000036113,  Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy wynosi 10 454 120,00 zł i został wpłacony w całości,

Regon 511398725, NIP 741-18-87-468,

2. Adres do korespondencji i dane do kontaktu:

Szpital w Ostródzie S. A., ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, tel. (89) 646 06 40, adres internetowy: www.szpital-ostroda.pl

3. Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku, godz. 07:00 -14:35

II. Podstawy prawne:

1. Konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz do konkursu ofert będą miały odpowiednio zastosowanie art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 –6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Prezes Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna.

2. Do konkursu ofert stosuje się też obowiązujące u Udzielającego zamówienia Regulamin konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz Regulamin pracy Komisji konkursowej.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie całodobowe świadczeń zdrowotnych wykonywane przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

      1)   udzielanie świadczeń przez pielęgniarkę w Oddziałach, Izbie Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (CPV: 85141200-1–Usługi świadczone przez pielęgniarki),

zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. pielęgniarstwa.

IV. Warunki, jakie muszą spełnić oferenci przystępujący do konkursu ofert.

Ofertę może złożyć podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba, legitymujący się posiadaniem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonych wyżej zakresach lub określonych dziedzinach medycyny oraz spełniająca warunki określone  art. 19 ustawy o działalności leczniczej. Oferent winien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym przedmiotem zamówienia.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferent składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert.

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim    w sposób przejrzysty i czytelny.

3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz winna zawierać dopisek: „Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A.”

6. Ofertę oraz każdą jej stronę numeruje i podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na podstawie udzielonego pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej lub pisemnej kopii poświadczonej przez notariusza.

7. Wszelkie poprawki w ofercie mogą być naniesione przez Oferenta lub osobę, o której mowa w pkt 6, poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego prawidłowego.

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę i zawiera ono dodatkowy dopisek „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

10. Oferta oraz wszelka korespondencja dotycząca konkursu ofert powinna być kierowana przez Oferenta na adres: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ul. Władysława Jagiełły 1,14-100 Ostróda, pok. nr 4”.

11. W przypadku, gdy Oferent przekaże ofertę pocztą lub w inny jeszcze sposób, o terminie złożenia oferty decyduje termin jej wpływu do Udzielającego zamówienia.

VI. Dokumenty, które powinna zawierać oferta.

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące odpowiednie dokumenty właściwe dla podmiotu leczniczego lub indywidualnej (indywidualnej specjalistycznej) praktyki pielęgniarskiej, mianowicie:

1) oświadczenie Oferenta – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

2) oryginał/kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

3) oryginał/kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia szkoły,

4) oryginały/kserokopia poświadczonych za zgodność z oryginałem dyplomów odbytych kursów, etc.

5) oryginał/kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczeni o przeszkoleniu ogólnym z zakresu BHP i PPOŻ,

6) oryginał lub poświadczona przez Oferenta kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych / indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarskiej potwierdzające kwalifikacje osób mających wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie zgodnym ze składaną ofertą (zgodnie z art. 102 ustawy o działalności leczniczej),

7) oryginał lub poświadczona przez Oferenta kserokopia polisy OC wystawiona stosownie do obowiązujących przepisów, dołączona do oferty lub dostarczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

8) pełnomocnictwo wystawione zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta.

VII. Termin wykonania umowy.

Oferent składa ofertę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie zamówienia na okres dwudziestu czterech miesięcy.

VIII. Zasady wyboru ofert i kryteria ich oceny.

1. Podstawą oceny złożonych ofert będzie całkowita kwota podana przez oferenta w ofercie a obejmująca:

– stawkę godzinową podaną w złotych za 1 godzinę dyżuru pielęgniarskiego.

2. Oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert zostaną odrzucone.

3. Spośród ofert nie odrzuconych zostaną wybrane oferty z najniższą ceną.

4. Cena podana przez Oferenta nie może przekroczyć kwoty brutto, jaką Udzielający zamówienia przeznaczył na realizację świadczeń zdrowotnych objętych konkursem w danym zakresie.

IX. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego oraz warunki zawarcia umowy.

1. Otwarcie ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego nastąpi w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 10 września 2020 r.

2. Oferentowi, wybranemu w wyniku postępowania konkursowego, Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

3. Ostateczne warunki umowy zostaną określone podczas indywidualnych negocjacji, przeprowadzonych przez Udzielającego zamówienia i Oferenta.

X. Postanowienia końcowe.

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową, której zasady pracy określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, wprowadzony uchwałą Prezesa Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A.

2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i Regulaminie pracy komisji konkursowej.

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie Oferentów biorących w nim udział.

Załączniki:

1)   załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2)   załącznik nr 2 – Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2020.09.10-OGŁOSZENIE O KONKURSIE-PIELĘGNIARKA (konkurs OTWARTY nr 33).doc Pobierz załącznik

2020.09.10-SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT-PIELĘGNIARKA (konkurs OTWARTY nr 33).doc Pobierz załącznik

2020.09.10-zal-nr-2-umowa-pielegniarka (konkurs OTWARTY nr 33).doc Pobierz załącznik

2020.09.10-zał.1 OFERTA KONKURSOWA – PIELĘGNIARKA (konkurs OTWARTY nr 33).doc Pobierz załącznik

Skip to content