OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE WYJAZDOWYM

NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 28 września 2020 r.

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym    w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym ratownictwa medycznego (CPV: 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie) w dni powszednie w godzinach 7.00 –15.00 , w dni powszednie w godzinach 15.00 – 7.00 dnia następnego, w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta w godzinach 7.00 –7.00 dnia następnego,

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia – pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00.  W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2.  Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są:          Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do  2 października 2020 r. do godziny 08:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi 2 października 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca miesiąca października 2020 r. na tablicy ogłoszeń i       stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie    zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

10.Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2020.09.28-ogloszenie-o-konkursie-ofert-rtm (konkurs nr 34).doc Pobierz załącznik

2020.09.28-szczegolwarunki-konkursu-ofert-rtm (konkurs nr 34).doc Pobierz załącznik

2020.09.28-zal-1-na-swzdr-oferta-rtm(konkurs nr 34).doc Pobierz załącznik

2020.09.28- zał. 2 wzór umowy lekarz-rtm (konkurs nr 34).doc Pobierz załącznik

Skip to content