Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę pediatrii w Oddziale Pediatrii i Izbie Przyjęć (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne), w wymiarze 163 godziny miesięcznie w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, zgodnie
    z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę pediatrii (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne), w wymiarze 131 godzin miesięcznie w łączonej dyżurowej ordynacji pracy Oddziałów Pediatrii i Neonatologii oraz Izbie Przyjęć, zgodnie
    z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Paweł Orzechowski – tel.89 646 06 43.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 8 grudnia 2017 roku do godziny 10.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 4.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie
po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca grudnia 2017r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – styczeń 2018.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2017.12.05 – ogłoszenie o konkursie ofert ped.pdf Pobierz załącznik

2017.12.05 – szczegół.warunki konkursu ofert ped.pdf Pobierz załącznik

2017.12.05 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ped.doc Pobierz załącznik

2017.12.05 – zał. 2 do SWKO umowa lekarz pediatra.pdf Pobierz załącznik

Skip to content