OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARIOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ORDYNATORA ODDZIAŁU

z dnia 22 listopada 2017 r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. wraz z pełnieniem funkcji ordynatora oddziału, a dotyczących w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym oraz w Poradni Kardiologicznej (CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne), w wymiarze:
  1. 126 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,
  2. 57 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 24 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta),
  3. 11 000 punktów wypracowanych średniomiesięcznie w Poradni Kardiologicznej,
   w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Paweł Orzechowski – tel.89 646 06 43.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 29 listopada 2017 roku do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 4.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – grudzień 2017.
 7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2017.11.22 – ogłoszenie o konkursie ofert ordynator WEW.pdf Pobierz załącznik

2017.11.22 – szczegół.warunki konkursu ofert-ordynator WEW.pdf Pobierz załącznik

2017.11.22 – zał. 2 do SWKO umowa ordynator WEW.pdf Pobierz załącznik

zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ordynator WEW.doc Pobierz załącznik

Skip to content