Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARIOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 27 października 2017 r.

27.10.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARIOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 27 października 2017 r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć (CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne),
  w wymiarze:
  1. 163 godzin miesięcznie w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,
  2. 114 godzin miesięcznie w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin
   w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta),

zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych.

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć (CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne),
  w wymiarze:
  1. 163 godzin miesięcznie w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,
  2. 114 godzin miesięcznie w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin
   w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta),

zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych.

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć (CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne),
  w wymiarze:
  1. 163 godzin miesięcznie w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,
  2. 114 godzin miesięcznie w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin
   w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta),

zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych.

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć oraz w Poradni Kardiologicznej (CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne), w wymiarze:
  1. 60 godzin miesięcznie w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin
   w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta),
  2. 6000 punktów wypracowanych w Poradni Kardiologicznej, w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem,

zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

 

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Paweł Orzechowski – tel.89 646 06 43.

 

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 9 listopada 2017 roku do godziny 10.00.

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 4.

 

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca listopada 2017r. w na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

 

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – styczeń 2018.

 

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 (w zakresie 4 Załącznik nr 3) do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie. 

 

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Załączniki

2017.10.27 - ogloszenie o konkursie ofert WEW.pdf Pobierz załącznik

2017.10.27 - szczegól.warunki konkursu ofert WEW.pdf Pobierz załącznik

2017.10.27 - zal. 1 do SWKO oferta WEW.doc Pobierz załącznik

2017.10.27 - zal. 2 do SWKO umowa lekarz WEW.pdf Pobierz załącznik

2017.10.27 - zal. 3 do SWKO umowa lekarz WEW.pdf Pobierz załącznik