Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII
Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości,
Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie
art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Bloku Operacyjnym i Izbie Przyjęć (CPV: 85121200–5 – Specjalistyczne usługi
medyczne), w wymiarze 891 godzin miesięcznie, zgodnie z harmonogramem
zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych.

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się
ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach
pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci
mogą otrzymać formularz oferty.
2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są:
Paweł Orzechowski – tel.89 646 06 43.
3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej
kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert

do 23 listopada 2017 roku do godziny 14.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2017 roku o godzinie 08:15 w siedzibie
Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 4.
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie

Strona 2 z 2
po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca grudnia 2017r. na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Udzielającego zamówienia.
6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – styczeń 2018.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach
konkursu ofert.
8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 2 (w zakresie 4 Załącznik nr 3) do Szczegółowych warunków
konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz przesunięcia terminu składania ofert.
11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2017.11.15 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta anest.doc Pobierz załącznik

2017.11.15 – zał. 2 do SWKO umowa lekarz anestezjoleg.pdf Pobierz załącznik

2017.11.15 – ogłoszenie o konkursie ofert anest.pdf Pobierz załącznik

2017.11.15 – szczegół.warunki konkursu ofert anest.pdf Pobierz załącznik

Skip to content