Informacja o szkoleniu dla przedstawicieli ochrony zdrowia

Temat: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o procedurę  „Niebieska Karta” – zadania ochrony zdrowia

Miejsce szkolenia: Szpital Powiatowy w Ostródzie ul. Jagiełły 1 (sala konferencyjna)

Termin szkolenia: 18 maja 2017 r. 9.00-16.00

Zapisy: terminem zgłoszenia osób chętnych do 15.05.2017 r., sekretariat: 89 646-06-40sekretariat@szpital-ostroda.pl

Adresaci szkolenia: pracownicy szpitala – przedstawiciele ochrony zdrowia (pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze inni)

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu podniesienie skuteczności pracy specjalistów upoważnionych do wdrażania procedury „Niebieska Karta” oraz dostarczenie uczestnikom wiedzy o zasadności funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Rozwój umiejętności interwencyjnych, profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Metody pracy: warsztat prowadzony metodami aktywnymi: dyskusja, wymiana doświadczeń, warsztat, drama, analiza przypadku

Prowadzący:

Adam Just – mgr pedagogiki resocjalizacji i penitencjarystyki, pracownik socjalny. Od 10 lat zawodowo zajmujący się tematyką przemocy w rodzinie, w ramach działań interwencyjno-pomocowych, w tym także szeroko rozumianych problemów alkoholowych. Od 8 lat sprawujący funkcję kuratora sądowego. Od 7 lat przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Realizator szkoleń, programów profilaktycznych i współautor programu profilaktycznego „BUSOLA” .

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska, diagnoza środowiska rodzinnego, interwencja, pomoc.
  2. Procedura „Niebieska Karta” – zadania służb w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawach procedury „Niebieskie Karty”.
  3. Praca Zespołu interdyscyplinarnego – grupy roboczej.
Skip to content