Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, posiada do zbycia nieruchomość, w skład której wchodzą trzy działki gruntu (nr 9-261, 9-156/10, 9-262/2), o łącznej powierzchni 7.372 m2. Działki, przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na usługi medyczne, stanowią obecnie nieużytkowaną część nieruchomości szpitala powiatowego. Ewentualny nabywca zobowiązany będzie do prowadzenia działalności medycznej, nie stanowiącej działalności konkurencyjnej dla PZOZ w Ostródzie S.A. O profilu działalności PZOZ w Ostródzie S.A. dowiedzieć się można ze strony internetowej Spółki pod adresem http://www.szpital-ostroda.pl/. PZOZ w Ostródzie S.A. przewiduje możliwość nawiązania współpracy z potencjalnym nabywcą. Istnieje możliwość powiększenia zbywanej nieruchomości do ok. 10.000 m2 poprzez ewentualne włączenie do zbywanej nieruchomości części działki gruntu o nr 9-155/4.

Działki przeznaczone do ewentualnej sprzedaży zlokalizowane są w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej jedną z głównych arterii komunikacyjnych Ostródy oraz przylegają częściowo do ulicy Piastowskiej i parkingu marketu sieci Kaufland.  Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 9-261 ustanowione jest nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa z prawem  przejścia i przejazdu przez działkę nr 9-157/7 (parking Kaufland) od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej.

PZOZ w Ostródzie S.A. zastrzega sobie  konieczność przebudowy na koszt  ewentualnego nabywcy, drogi wewnętrznej szpitala stanowiącej komunikację z ul. Piastowską, zapewniającą wyjazd awaryjny z nieruchomości szpitala.

Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę zakupu  wraz z opisem preferowanej działalności oraz ewentualnej współpracy prosimy składać na piśmie w sekretariacie PZOZ w Ostródzie S.A. do dnia 30 października 2015 r. do godziny 10.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu działek przy ul. Grunwaldzkiej” lub listownie, na adres Spółki.

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. Każdy oferent, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert, otrzyma pisemną informację o przyjęciu oferty do dalszych negocjacji lub jej odrzuceniu.

Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 6460687. 

Skip to content