Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 194 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. a dotyczących w szczególności:

1) pełnienia dyżurów w ambulatorium izby przyjęć (CPV: 85112200 -9 – Usługi leczenia Usługi leczenia ambulatoryjnego;

2) pełnienia dyżurów w ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej (CPV: 85112200 -9 – Usługi leczenia Usługi leczenia ambulatoryjnego);

3) pełnienia dyżurów w specjalistycznym zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego (CPV: 85121100 -4 – Ogólne usługi lekarskie),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogloszenie_o_konkursie_ofert.pdf Pobierz załącznik

SWKO.pdf Pobierz załącznik

za._1_do_SWKO.pdf Pobierz załącznik

za._2_do_SWKO.pdf Pobierz załącznik

za._3_do_SWKO.pdf Pobierz załącznik

Skip to content