NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 154 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie chorób zakaźnych na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200–5 – Specjalistyczne usługi medyczne),
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200–5 – Specjalistyczne usługi medyczne),
  3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Zakaźnych, (CPV: 85121200–5 – Specjalistyczne usługi medyczne),

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska, Lucyna Czerniawska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 18 grudnia 2019 roku do godziny 14.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2019 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 4.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca grudnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – styczeń 2020.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2019.12.11- ogłoszenie o konkursie ofert zak (konkurs nr 34).doc Pobierz załącznik

2019.12.11 – szczegół.warunki konkursu ofert zak (konkurs nr 34).doc Pobierz załącznik

2019.12.11 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta zak.doc Pobierz załącznik

2019.12.11 – zał. 2 do SWKO umowa lekarz zakaźny (konkurs nr 34).doc Pobierz załącznik

2rozstrzygniecie konkursu.pdf Pobierz załącznik

Skip to content