Konkurs nr 10/2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ NA RZECZ PACJENTÓW
SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A. WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

z dnia 13 lutego 2020 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod    Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 154 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 1. udzielania świadczeń przez pielęgniarkę w Oddziale Neonatologii (CPV: 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki) w ilości co najmniej 180 godzin miesięcznie,
 2. pełnienie funkcji pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Neonatologii,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel. 646 06 40.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 21 lutego 2020 roku do godziny 12.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 10. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2020.02.13-ogloszenie-o-konkursie-ofert-piel.neon.-oddziałowa (konkurs nr 10).doc Pobierz załącznik

2020.02.13-szczegolwarunki-konkursu-ofert-piel.neon.-oddziałowa (konkurs nr 10).doc Pobierz załącznik

2020.02.13-zal-1-do-swko-na-swzdr-oferta-piel.neona.-oddziałowa (konkurs nr 10).doc Pobierz załącznik

2020.02.13-zał.2 wzór umowy pielęgniarka oddziałowa neon..doc Pobierz załącznik

Skip to content