OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE NEONATOLOGII WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ORDYNATORA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO NA RZECZ PACJENTÓW
SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 5 stycznia 2021 r.

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A.,                     a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza neonatologii w Oddziale Neonatologicznym i Izbie Przyjęć (CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne),
    w wymiarze nie mniej niż 181 godzin miesięcznie w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neonatologii (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne, 85121000-3 – Usługi medyczne) w łączonej dyżurowej ordynacji pracy Oddziałów Pediatrii i Neonatologii oraz Izbie Przyjęć,
  3. pełnienie funkcji ordynatora oddziału neonatologicznego,

zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 13 stycznia 2021 roku do godziny 14.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2021 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca stycznia 2021 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – luty 2021 r.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2021.01.05-ogłoszenie o konkursie ofert Lekarz neonat.+ordyn. (konkurs nr 1.2021).doc Pobierz załącznik

2021.01.05-szczegół.warunki konkursu ofert lekarz neon. +ordyn. (konkurs nr 1.2021).doc Pobierz załącznik

2021.01.05-zał. 1 na św.zdr oferta lekarz neon. + ordyn. (konkurs 1.2021).doc Pobierz załącznik

2021.01.05-zał.2-umowa-lekarz-neonatologia-ordynator (konkurs 1.2021).doc Pobierz załącznik

ogłoszenie wyników.pdf Pobierz załącznik

Skip to content