OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ NA RZECZ PACJENTÓW

SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 16 października 2019r.

 

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie,

14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1,

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie,

Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113,

o kapitale zakładowym 9 904,120 zł, wpłaconym w całości,

Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia),

działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej       (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziałach, Izbie Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (CPV: 85141200–1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska –tel.89 646 06 90.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do    25 października 2019 roku do godziny 10.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – do uzgodnienia.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2019.10.16-ogłoszenie o konkursie pielęgniarka (konkurs nr 23).doc Pobierz załącznik

2019.10.16-szczegółowe warunki konkursu pielęgniarka (konkurs nr 23).doc Pobierz załącznik

2019.10.16-zał.1oferta konkursu pielęgniarka (konkurs nr 23).doc Pobierz załącznik

2019.10.16-zal-nr-2-umowa-pielegniarka (konkurs nr 23).doc Pobierz załącznik

Rozstrzygniecie_konkursu_ofert pielęgniarka.pdf Pobierz załącznik

 

Skip to content