OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO
NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 07 lipca 2023 r.

 

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez diagnostów laboratoryjnych na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (CPV: 85145000–7 – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne) w wymiarze ok. 240 godzin miesięcznie (podzielone na dwie osoby po odpowiednio 160 i 80 godzin miesięcznie), zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia pokój nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są:

Marta Niemanowska – tel. 89 646 06 64.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
  do 17 lipca 2023 roku do godziny 08.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2023 roku o godzinie 08:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 4. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – sierpień 2023 r.
 5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 6. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

ogloszenie-o-konkursie-ofert-diagnosta-laboratoryjny-konkurs-nr-23.2023

szczegolwarunki-konkursu-ofert-diagnosta-laboratoryjny-konkurs-nr-23.2023

zal-1-do-swko-na-swzdr-oferta-diagnosta-laboratoryjny-konkurs-nr-23.2023

zal-2-umowa-dot-diagnosty-laboratoryjnego-konkurs-nr-23.2023

Skip to content