OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 02.12.2013r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 6 494 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Szpital), działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne:

w rodzaju:

 1. szpitalne świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i w Poradni Chirurgii Ogólnej w ramach ordynacji Szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala – oferta dla 5 lekarzy specjalistów (w tym na  stanowisko ordynatora oddziału),
 2. szpitalne świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach ordynacji Szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala – oferta dla 5 lekarzy specjalistów (w tym na stanowisko ordynatora oddziału) oraz dla lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej – wyłącznie na pełnienie dyżurów,
 3. szpitalne świadczenia zdrowotne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach ordynacji Szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala – oferta dla 6 lekarzy (6 specjalistów – w tym na stanowisko ordynatora oddziału, dwóch lekarzy z I0 specjalizacji),
 4. szpitalne świadczenia zdrowotne w Oddziale Dziecięcym w ramach ordynacji Szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala – oferta dla 2 lekarzy specjalistów, w tym na stanowisko ordynatora oddziału,
 5. szpitalne świadczenia zdrowotne w Oddziale Neonatologicznym w ramach ordynacji Szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala – oferta dla 2 lekarzy specjalistów,
 6. szpitalne świadczenia zdrowotne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach ordynacji szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala – oferta dla lekarzy specjalistów w tym na stanowisko ordynatora oddziału,
 7. szpitalne świadczenia zdrowotne w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych oraz w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Retrowirusowej w ramach  ordynacji Szpitala oraz poza normalna ordynacją Szpitala – oferta konkursowa dla 3 lekarzy specjalistów, w tym na stanowisko ordynatora oddziału,
 8. szpitalne świadczenia zdrowotne w Oddziale Laryngologicznym w ramach normalnej ordynacji Szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala – oferta konkursowa dla 3 lekarzy specjalistów, w tym na stanowisko ordynatora oddziału,
 9. świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć w godzinach normalnej ordynacji Szpitala oraz poza normalną ordynacją Szpitala,
 10. świadczenia zdrowotne w ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej w systemie dyżurowym,
 11. świadczenia zdrowotne w Ratownictwie Medycznym (karetka specjalistycznej „S”) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz w systemie dyżurowym w dni świąteczne oraz zwykłe w godzinach 15.00-7.00, w tym na stanowisko koordynatora,
 12. świadczenia zdrowotne w zakresie usług rtg, usg – oferta dla lekarzy specjalistów, bądź z I0 specjalizacji,
 13. świadczenia zdrowotne konsultacyjne w zakresie neurologii, psychiatrii, okulistyki,
 14. świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu Kardiologicznym poza normalna ordynacją Szpitala (wyłącznie na dyżury) – oferta dla lekarzy specjalistów bądź w trakcie specjalizacji.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Szpitala. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Szpitala w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy Szpitala w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08.00 do 14.00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Krzysztof Sawicki – tel. 89 646 06 40, Ewa Drozdowska – tel. 89 646 06 40.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do dnia 09.12.2013 r. do godziny  11.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2013 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Szpitala w sekretariacie, pokój nr 4.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do dnia 10.12.2013 r. na tablicy ogłoszeń Szpitala.
 6. Kryteria oceny ofert:
  • cena ryczałtowa – zaproponowana przez oferenta za udzielanie świadczeń zdrowotnych, stanowiąca końcowy wynik negocjacji,
  • kwalifikacje oferenta, jego umiejętności oraz doświadczenie
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert
  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest 01.01.2014 r.
 10. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie.

Szczegółowe warunki konkursu.

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu – Oferta.

Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu:

Regulamin pracy komisji konkursowej.

Regulamin konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Skip to content