Konkurs o charakterze ciągłym – otwarcie w każdy piątek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ / POŁOŻNĄ

NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 30 marca 2023 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120,00 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę / położną na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 • udzielanie świadczeń przez pielęgniarkę w Oddziałach, Izbie Przyjęć oraz Nocnej     i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (CPV: 85141200-1–Usługi świadczone przez pielęgniarki),
 • udzielanie świadczeń przez położną w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym lub Oddziale Neonatologicznym (CPV: 85141100-0–Usługi świadczone przez położne),
 • udzielanie świadczeń w Oddziałach oraz na Bloku Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego (CPV: 85141200-1–Usługi świadczone przez pielęgniarki),
 • udzielania świadczeń w Oddziałach oraz na Bloku Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (CPV: 85141200-1–Usługi świadczone przez pielęgniarki),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 07:00 do 14:35. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska – tel.89 646 06 90.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w każdy piątek o godzinie 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 6.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 ( w zakresie 2 załącznik nr 3; w zakresie 3 załącznik nr 4, w zakresie 4 załącznik nr 5) do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 1. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

ogłoszenie o konkursie pielęgniarka.położna (konkurs otwarty nr 9.2023)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT-PIELĘGNIARKA-POŁOŻNA (konkurs otwarty nr 9.2023)

zal-nr-1 OFERTA KONKURSOWA – PIELĘGNIARKA-POŁOŻNA (konkurs OTWARTY nr 9.2023)

zal-nr-2-umowa-pielegniarka (konkurs otwarty nr 9.2023)

zal-nr-3-umowa-położna (konkurs otwarty nr 9.2023)

zal-nr-4-umowa-pielegniarka anestezjologiczna (konkurs otwarty nr 9.2023)

zal-nr-5-umowa-pielegniarka operacyjna (konkurs otwarty nr 9.2023)

Skip to content