OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ NA RZECZ PACJENTÓW

POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

z dnia 14 czerwca 2018 r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 1. udzielania świadczeń przez pielęgniarkę w Oddziałach, Izbie Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (CPV: 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki) w ilości co najmniej 240 godziny miesięcznie,
 2. pełnienie funkcji pielęgniarki oddziałowej w Izbie Przyjęć, Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Ratownictwie Medycznym,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Paweł Orzechowski – tel.89 646 06 43.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 20 czerwca 2018 roku do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 o godzinie 10:15 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 4.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 10. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zawarte w dostarczonych przez Państwa dokumentach dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu udziału w  konkursie ofert. Złożenie oferty w konkursie rozumiane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dalej RODO. Informujemy też, że podanie wszelkich dodatkowych informacji niewymaganych kryteriami konkursu nie jest wymagane. Ich podanie traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami. W tej sytuacji podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w przypadku podania danych szczególnych art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W obu przypadkach wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem tej zgody. Wycofanie zgody w zakresie przetwarzania danych wymaganych kryteriami konkursu uniemożliwi dokonanie oceny złożonej oferty. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie lub mailowo na adres: iod@szpital-ostroda.pl Przekazane w ramach naboru dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyboru najlepszej oferty, a następnie przez okres niezbędny do zawarcia umowy, zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i archiwizacji dokumentów przewidzianej przepisami prawa.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2018.06.14 – ogłoszenie o konkursie ofert piel.doc Pobierz załącznik

2018.06.14 – szczegół.warunki konkursu ofert piel.doc Pobierz załącznik

2018.06.14 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta piel.doc Pobierz załącznik

2018.06.14 – zał. 2 do SWKO piel.doc Pobierz załącznik

Skip to content