Konkurs nr 25/2024

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE KONSULTACJI NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 r.

 

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych (CPV:85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne),
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych (CPV:85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia pokój nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska – tel. 89 646 06 64.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 21 czerwca 2024 r. do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do 15 dnia miesiąca na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym w zakresie 1 załącznik nr 2 ; w zakresie 2 załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 10. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Ogłoszenie o konkursie KONSULTACJE (konkurs-nr-25.2024)

Szczegółowe warunki konkursu ofert KONSULTACJE (konkurs-nr-25.2024)

Zał. nr 1 oferta KONSULTACJE (konkurs-nr-25.2024)

Zał. nr 2 wzór umowy KONSULTACJE NEUROLOGICZNE (konkurs nr 25.2024)

Zał. nr 3 wzór umowy KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE (konkurs nr 25.2024)

Skip to content