Konkurs nr 3/2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 9 stycznia 2023 r.

 

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 

          1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej obejmującej wykonywanie oraz           opisywanie badań TK,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
  2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marzena Ossowska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 64.
  3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 16 stycznia 2023 r. do godziny 10.00.
  4. Otwarcie ofert nastąpi 16 stycznia 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 5.
  5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
  6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – luty 2023 r.
  7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
  10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

ogłoszenie o konkursie LEKARZ TK (konkurs-nr-3.2023)

szczegolwarunki-konkursu-ofert LEKARZ TK (konkurs-nr-3.2023)

zał.1-oferta LEKARZ TK (konkurs-nr-3.2023)

zał.2 wzór umowy LEKARZ TK (konkurs nr 3.2023)

Skip to content