OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ

W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARDIOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW

SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie,

14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1,

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie,

Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113,

o kapitale zakładowym 10 454,120 zł, wpłaconym w całości,

Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia),

działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A. , a dotyczących w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji Oddziału (CPV: 85121231-1–Usługi kardiologiczne),
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji Oddziału (CPV: 85121231-1–Usługi kardiologiczne),
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej (CPV: 85121231-1–Usługi kardiologiczne),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska –tel.89 646 06 64.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 3 lutego 2023 roku do godziny 08.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2023 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – do uzgodnienia.
 7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

ogłoszenie o konkursie – lekarz oddział wewnętrzny (konkurs nr 5.2023)

szczegółowe warunki konkursu lekarz wewnętrzny (konkurs nr 5.2023)

zał. 1 oferta konkursu lekarz wewnętrzny (konkurs nr 5.2023)

zał. 2 umowa kardiolog (konkurs 5.2023)

Skip to content