OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 5 października 2018r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanegodo Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć
  w podstawowej ordynacji Oddziału w wymiarze 120 godzin miesięcznie, zgodnie
  z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,
  (CPV: 85121300–6 – Specjalistyczne usługi chirurgiczne),
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć
  w dyżurowej ordynacji Oddziału w wymiarze 114 godzin miesięcznie (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta), zgodnie
  z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,
  (CPV: 85121300–6 – Specjalistyczne usługi chirurgiczne),
 3. pełnienie funkcji Zastępcy Ordynatora Oddziału,

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 16 października 2018 roku do godziny 10.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca października 2018r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – listopad 2018.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2018.10.05- ogłoszenie o konkursie ofert chirur.doc Pobierz załącznik

2018.10.05 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta chir.doc Pobierz załącznik

2018.10.05 – zał. 2 do SWKO umowa lekarz chirurgia.doc Pobierz załącznik

2018.10.05 – szczegół.warunki konkursu ofert chir.doc Pobierz załącznik

2018.10.05 – zał. 4 do SWKO na św.zdr oferta chir.doc Pobierz załącznik

17.10.2018-Rozstrzygniecie_konkursu_ofert lekarz Chirurgia (konkurs z 5X18r.).doc Pobierz załącznik

Skip to content