OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE WYJAZDOWYM NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 12 stycznia 2018r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna            z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w specjalistycznym zespole wyjazdowym na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym w dyżurowej ordynacji, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne),
  2. pełnienie funkcji Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

 

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Paweł Orzechowski – tel.89 646 06 43.

 

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 22 stycznia 2018 roku do godziny 10.30.

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 4.

 

 

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie
po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

 

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – luty 2018.

 

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

 

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2018.01.12 – ogłoszenie o konkursie ofert rtm.pdf Pobierz załącznik

2018.01.12 – szczegół.warunki konkursu ofert rtm.pdf Pobierz załącznik

2018.01.12 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta rtm.doc Pobierz załącznik

2018.01.12 – zał. 2 do SWKO umow lekarz rtm.pdf Pobierz załącznik

Skip to content