Konkurs nr 27/2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ

W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ORDYNATORA ODDZIAŁU

NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 1 lipca 2024 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121300- 6–Specjalistyczne Usługi chirurgiczne),

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121300- 6–Specjalistyczne Usługi chirurgiczne),

3) pełnienie funkcji ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia.
  Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska – tel.89 646 06 64.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do dnia 10 lipca 2024 r. do godziny 08.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r. o godzinie 08:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień – 01.09.2024 r.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Ogłoszenie o konkursie lekarz chirurg-ordynator (konkurs nr 27.2024)

Szczegółowe warunki o konkursie lekarz chirurg-ordynator (konkurs nr 27.2024)

Zał. nr 1 do SWKO na św.zdr oferta lekarz chirurg+ordyn. (konkurs nr 27.2024)

Zał. nr 2-umowa-lekarz-chirurg – ordynator (konkurs nr 27.2024)

Skip to content