Konkurs nr 32/2022

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI K PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 18 listopada 2022 r.

 

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni K, w wymiarze nie mniejszym niż 10000 punktów, (CPV: 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne),

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia.
  Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marzena Ossowska, Marta Niemanowska – tel. 89 646 06 64.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do dnia 24 listopada 2022 r. do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2022 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorach umowy do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.12.2022 r.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Ogłoszenie o konkursie lekarz ginekolog Por. K (konkurs nr 32.2022)

Szczegółowe warunki konkursu lekarz ginekolog Por. K (konkurs nr 32.2022)

Zał. nr 1 – oferta lekarz ginekolog Por. K (konkurs nr 32.2021)

Zał. nr 2 – umowa lekarz ginekolog Por. k (konkurs nr 32.2022)

Skip to content