Konkurs o charakterze ciągłym – otwarcie w każdy piątek

 

 

 

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA  NA RZECZ PACJENTÓW
SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 7 stycznia 2021 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym                w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. pełnienia dyżurów w ambulatorium izby przyjęć (CPV: 85112200-9 – Usługi leczenia ambulatoryjnego) – w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00, 15.00-7.00, 18.00-7.00 dnia następnego, w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta w godzinach 7.00-7.00 dnia następnego,
  2. pełnienia dyżurów w ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej (CPV: 85112200-9-Usługi leczenia ambulatoryjnego) – w dni powszednie w godzinach 18.00-7.00 dnia następnego, w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta w godzinach 7.00-7.00 dnia następnego,

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia – pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel. 89 646 06 90.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w każdy piątek o godzinie 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

10. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

ZAŁĄCZNIKI:

2021.01.07-ogloszenie-o-konkursie-ofert lekarz-izba-poz (konkurs nr 3.2021).doc Pobierz załącznik

2021.01.07-szczegolwarunki-konkursu-ofert-izba-przyjec-poz (konkurs nr 3.2021).doc Pobierz załącznik

2021.01.07-zal-1-oferta-izba-poz (konkurs nr 3.2021).doc Pobierz załącznik

2021.01.07-zal2-wzor-umowy-izba-przyjec-poz (konkurs nr 3.2021).doc Pobierz załącznik

ogłoszenie wyników.pdf Pobierz załącznik

 

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Skip to content