Konkurs nr 12/2020

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 29 maja 2020 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 154 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

     1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121210-8 – usługi ginekologiczne lub położnicze),

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121210-8 – usługi ginekologiczne lub położnicze),

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni K, w wymiarze nie mniejszym niż 10000 punktów, (CPV: 85121200-5  – specjalistyczne usługi medyczne),

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia.
Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 90.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do dnia 10 czerwca stycznia 2020 r. do godziny  12.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorach umowy do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 15.06.2020 r.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2020.05.29-ogłoszenie o konkursie lekarz ginekolog (konkurs nr 12.2020).doc Pobierz załącznik

2020.05.29-szczegółowe warunki konkursu lekarz ginekologia (konkurs nr 12.2020).doc Pobierz załącznik

2020.05.29-zal.1_do_SWKO_na_sw.zdr_oferta LEKARZ ginekolog (konkurs nr 12.2020).doc Pobierz załącznik

2020.05.29-zał.2-umowa-lekarz-ginekolog (konkurs nr 12).doc Pobierz załącznik

2020.05.29-zał.3-umowa-lekarz-ginekolog – poradnia k (konkurs nr 5).doc Pobierz załącznik

wyniki konkursu.pdf Pobierz załącznik

Skip to content