OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 19 października 2018 r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym
  i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne),
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym
  i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne),
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno – Położniczej, w wymiarze nie mniejszym niż 12000 punktów, (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do  30 listopada 2018 roku do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2018 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług –  do uzgodnienia.
 7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczynoraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2018.10.19 – ogłoszenie o konkursie ofert gin.doc Pobierz załącznik

2018.10.19 – szczegół.warunki konkursu ofert gin.doc Pobierz załącznik

2018.10.19 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta gin.doc Pobierz załącznik

2018.10.19 -zał 2 umowa ginekolog.doc Pobierz załącznik

5.12.2018-Rozstrzygniecie_konkursu_ofert Lekarz Położnictwa i Ginekologii (konkurs 19X18r.).doc Pobierz załącznik

Skip to content