OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA

W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII ORAZ PEŁNIENIA FUNKCJI ORDYNATORA

ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 9 lipca 2019r.

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 9 904 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej        (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

     1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji Oddziału w wymiarze 160 godzin miesięcznie, zgodnie
z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,
(CPV:
85121210-8 – usługi ginekologiczne lub położnicze),

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji Oddziału w wymiarze 114 godzin miesięcznie (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta), zgodnie
z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,
(CPV:
85121210-8 – usługi ginekologiczne lub położnicze),

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni K, w wymiarze nie mniejszym niż 1200 punktów,

4) pełnienie funkcji ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 90.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny  10.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do dnia 15 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.08.2019 r.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2019.07.09-ogłoszenie o konkursie lekarz ginekolog (konkurs nr 13).doc Pobierz załącznik

2019.07.09-szczegółowe warunki konkursu lekarz ginekologia (konkurs nr 13).doc Pobierz załącznik

2019.07.09-zal.1_do_SWKO_na_sw.zdr_oferta_ordynator_ginekologii (konkurs nr 13).doc Pobierz załącznik

zał.2-umowa-lekarz-ginekolog-ordynator (konkurs nr 13).doc Pobierz załącznik

Rozstrzygniecie_konkursu_ofert Lekarz Położnictwa i Ginekologii + Ordynator (konkurs nr 13 z dn.9.VII.19r.).doc Pobierz załącznik

Skip to content