Konkurs nr 25/2021

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE NEONATOLOGII

NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 15 listopada 2021 r.

 

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza neonatologii w Oddziale Neonatologicznym i Izbie Przyjęć (CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne),
  w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neonatologii (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne, 85121000-3 – Usługi medyczne) w łączonej dyżurowej ordynacji pracy Oddziałów Pediatrii i Neonatologii oraz Izbie Przyjęć, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia pokój nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska – tel.89 646 06 90.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
  do 26 listopada 2021 roku do godziny 09.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2021 roku o godzinie 09:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie
  po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – styczeń 2022 r.
 7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn
  oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert
  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o konkursie ofert Lekarz neonat. (konkurs nr 25.2021)

Szczegół.warunki konkursu ofert lekarz neon. (konkurs nr 25.2021)

Zał. 1 na św.zdr oferta lekarz neon. (konkurs 25.2021)

Zał.2-umowa-lekarz-neonatologia (konkurs 25.2021)

Skip to content