Konkurs nr 8

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE NEONATOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 25 kwietnia 2019r.

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 9 904 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza neonatologii w Oddziale Neonatologicznym i Izbie Przyjęć (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne), w wymiarze 76 godzin miesięcznie w podstawowej ordynacji pracy Oddziału,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neonatologii (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne), w wymiarze 81 godzin miesięcznie w łączonej dyżurowej ordynacji pracy Oddziałów Pediatrii i Neonatologii oraz Izbie Przyjęć, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

1.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są:

Marta Niemanowska, Lucyna Czerniawska – tel.89 646 06 90.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 31 lipca 2019 roku do godziny 14.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w każdy ostatni powszedni dzień miesiąca o godzinie 08:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca 2019r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – do uzgodnienia.

7.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie     zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11.Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2019.04.25 – ogłoszenie o konkursie ofert neo (konkurs nr 8).doc Pobierz załącznik

2019.04.25 – szczegół.warunki konkursu ofert neo (konkurs nr 8).doc Pobierz załącznik

2019.04.25 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta neo (konkurs nr 8).doc Pobierz załącznik

2019.04.25 – zal. 2 do SWKO umowa lekarz neonatologia (konkurs nr 8).doc Pobierz załącznik

Skip to content