Konkurs nr 41/2020

Szczegółowe warunki konkursu ofert
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
wykonywane przez lekarza w zakresie chorób zakaźnych

na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A.

I. Postanowienia ogólne :

1. Udzielający zamówienia:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000036113, Sąd Rejonowy  w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy wynosi 10.454.120 zł i został wpłacony w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468,

2. Adres do korespondencji i dane do kontaktu:

Szpital w Ostródzie S. A., ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda,

tel. (89) 646 06 40, fax. (89) 646-92-50, adres internetowy: www.szpital-ostroda.pl

3. Godziny pracy : od poniedziałku do piątku, godz. 07:00 -14:35

II. Podstawy prawne:

1. Konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz do konkursu ofert będą miały odpowiednio zastosowanie art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna.

2. Do konkursu ofert stosuje się też obowiązujące u Udzielającego zamówienia Regulamin konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz Regulamin pracy Komisji konkursowej.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie całodobowe świadczeń zdrowotnych wykonywane przez lekarza w zakresie chorób zakaźnych na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A.,
a dotyczących w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200–5 – Specjalistyczne usługi medyczne),
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200–5 – Specjalistyczne usługi medyczne).

IV. Warunki, jakie muszą spełnić oferenci przystępujący do konkursu ofert.

Ofertę może złożyć podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba, legitymujący się posiadaniem  fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonych  wyżej zakresach lub określonych dziedzinach medycyny oraz spełniająca warunki określone art. 18 ustawy o działalności leczniczej.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferent składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert.

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.

3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz winna zawierać dopisek: „Oferta na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza
w zakresie chorób zakaźnych”.

6. Ofertę oraz każdą jej stronę numeruje i podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na podstawie udzielonego pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej lub pisemnej kopii poświadczonej przez notariusza.

7. Wszelkie poprawki w ofercie mogą być naniesione przez Oferenta lub osobę, o której mowa w pkt. 6,  poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego prawidłowego.

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę i zawiera ono dodatkowy dopisek „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

10. Oferta oraz wszelka korespondencja dotycząca konkursu ofert powinna być kierowana przez Oferenta na adres: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ul. Władysława Jagiełły 1,  14-100 Ostróda, sekretariat pok. nr 4”.

11. W przypadku, gdy Oferent przekaże ofertę pocztą lub w inny jeszcze sposób, o terminie złożenia oferty decyduje termin jej wpływu do Udzielającego zamówienia.

VI. Dokumenty, które powinna zawierać oferta.  

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące odpowiednie dokumenty właściwe dla podmiotu leczniczego
lub  indywidualnej (indywidualnej specjalistycznej) praktyki lekarskiej, mianowicie:

 1. oświadczenie Oferenta – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
 2. oryginał/poświadczone za zgodność z oryginałem prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. oryginał/poświadczony za zgodność z oryginałem dyplom ukończenia akademii medycznej,
 4. oryginał/poświadczone za zgodność z oryginałem aktualne zaświadczenie lekarskie
  oraz z przeszkolenia BHP,
 5. oryginał lub poświadczona przez Oferenta kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej potwierdzające kwalifikacje osób mających wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie zgodnym ze składaną ofertą (zgodnie z art. 101 ustawy o działalności leczniczej),
 6. oryginał lub poświadczona przez Oferenta kserokopia polisy OC wystawiona stosownie do obowiązujących przepisów, dołączona do oferty lub dostarczona najpóźniej
  w dniu zawarcia umowy,
 7. pełnomocnictwo wystawione zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta.

W przypadku, gdy Udzielający zamówienie w swojej dokumentacji posiada już któryś z wymienionych załączników (aktualny), Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o tym, że dokumenty uwzględnione w punkcie/punktach …………. nie uległy zmianie i znajdują się w posiadaniu Udzielającego zamówienia.

VII. Termin wykonania umowy.

Oferent składa ofertę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie zamówienia na okres dwudziestu czterech miesięcy.

Czas rozpoczęcia świadczenia usług – do  uzgodnienia.

VIII.  Zasady wyboru ofert i kryteria ich oceny.

 1. Oferty będą oceniane w odniesieniudo najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Przyjmującego zamówienie w zakresie każdego z niżej wymienionych kryteriów.
 2. Wybierając najkorzystniejszą ofertę Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
  • 100% oceny stanowić będzie stawka za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszychSzczegółowychwarunkach konkursu ofert zostaną odrzucone.
 4. Spośród ofert nie odrzuconych zostaną wybrane oferty z najniższą ceną.
 5. Cena podana przez Oferenta nie może przekroczyć kwoty brutto, jaką Udzielający zamówienia przeznaczył na realizację świadczeń zdrowotnychobjętych konkursem w danym zakresie.

IX. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego oraz warunki zawarcia umowy.

1. Otwarcie ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego nastąpi w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 8 grudnia 2020 r.

2. Oferentowi, wybranemu w wyniku postępowania konkursowego, Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

3. Ostateczne warunki umowy zostaną określone podczas indywidualnych negocjacji, przeprowadzonych przez Udzielającego zamówienia i Oferenta.

X. Postanowienia końcowe.

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową, której zasady pracy określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, wprowadzony uchwałą Prezesa Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A.

2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  i Regulaminie pracy komisji konkursowej.

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie Oferentów biorących  w nim udział.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2020.12.02-ogloszenie-o-konkursie-ofert-lekarz-zakazny-konkurs-nr-412020doc.doc Pobierz załącznik

2020.12.02-szczegolwarunki-konkursu-ofert-lekarz-zakazny-konkurs-nr-412020.doc Pobierz załącznik

2020.12.02-zal-1-do-swko-na-swzdr-oferta-lekarz-zakazny-konkurs-nr-412020doc.doc Pobierz załącznik

2020.12.02-zal-2-do-swko-umowa-lekarz-zakazny-konkurs-nr-412020doc.doc Pobierz załącznik

Skip to content