OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ
NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 154 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
    i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne),
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
    i Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne),
  3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej(CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne),

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia pokój nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 15 stycznia 2020 roku do godziny 10.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie
po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca lutego 2020 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – luty 2020 r.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

2020.01.02- szczegół.warunki konkursu ofert lekarz ortopeda (konkurs nr 3.2020).doc Pobierz załącznik

2020.01.02- zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta lekarz ortop. (konkurs nr 3.2020).doc Pobierz załącznik

2020.01.02- zał. 2 do SWKO umowa lekarz ortop (konkurs nr 3.2020).doc Pobierz załącznik

2020.01.02- ogłoszenie o konkursie ofert lekarz ortopedia (konkurs nr 3.2020).doc Pobierz załącznik

rozstrzygnięcie ortopedia.pdf Pobierz załącznik

 

Skip to content