Konkurs nr 28/2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ

W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ORDYNATORA

ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA RZECZ PACJENTÓW

SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia  18 listopada 2021 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454,120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pełnieniem funkcji ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym oraz Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji pracy oddziału (CPV: 85121200-5– Specjalistyczne Usługi medyczne), zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym oraz Izbie Przyjęć w dyżurowej ordynacji pracy oddziału (CPV: 85121200-5– Specjalistyczne Usługi medyczne), zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych,
 • pełnienie funkcji ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska –tel.89 646 06 90.
 3. Oferty należy składać do dnia 3 grudnia 2021 roku do godziny 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2021 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca miesiąca na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – 1 styczeń 2022 r.
 7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o konkursie LEKARZ ANESTEZJOLOG.ORDYNATOR (konkurs nr 28.2021)

Szczegolowe-warunki-konkursu-lekarz-anestezjolog.ordynator (konkurs nr 28.2021)

Zal1 oferta-konkursu-lekarz-anestezjolog.ordynator (konkurs nr 28.2021)

Zał.2 wzór umowa-lekarz-anestezjolog.ordynator (konkurs nr 28.2021)

Skip to content