06.07.2021

Konkurs nr 16/2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA APTEKI SZPITALNEJ ORAZ WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ USŁUG FARMACEUTY

NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 6 lipca 2021 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawa farmaceutycznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 974 z późn. zm)

 

ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji kierownika apteki szpitalnej oraz wykonywanie świadczeń usług farmaceuty na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A., a dotyczących                w szczególności:

1)  wykonywanie świadczeń z zakresu usług farmaceuty wraz z pełnieniem funkcji      Kierownika Apteki Szpitalnej (CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne, CPV: 85149000-5       – Usługi farmaceutyczne),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 4, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 07:00 do 14:35. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 12 lipca 2021 roku do godziny 12.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – do uzgodnienia.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

2021.07.06- ogłoszenie o konkursie ofert kierownik apteki (konkurs nr 16.2021).doc Pobierz załącznik

2021.07.06-szczegolwarunki-konkursu-ofert-kierownik apteki (konkurs nr 16,2021).doc Pobierz załącznik

2021.07.06-zał. 1 na św. oferta kierow. apteki (konkurs nr 16.2021).doc Pobierz załącznik

2021.07.06-zał. 2 wzór umowa kierownik apteki szpitalnej.doc Pobierz załącznik

 

Skip to content