Konkurs nr 34/2022

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WYKONYWANE PRZEZ DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO
NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 18 listopada 2022 r.

  

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S.A obejmujący:

 

„udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

(CPV: 85145000-7 – Usługi świadczone przez Laboratoria medyczne, CPV: 85148000-8 – Usługi analizy medycznej, CPV: 85111810-1 – Usługi analizy krwi).”

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia pokój nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marta Niemanowska – tel. 89 646 06 64.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do 25 listopada 2022 roku do godziny 08.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2022 roku o godzinie 08:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – styczeń 2023 r.
 7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Ogłoszenie o konkursie diagnosta laboratoryjny (konkurs nr 34.2022)

Szczegółowe warunki konkursu diagnosta laboratoryjny (konkurs nr 34.2022)

Zał. nr 1 – oferta diagnosta laboratoryjny (konkurs nr 34.2021)

Zał. nr 2 – umowa diagnosta laboratoryjny (konkurs nr 34.2022)

Skip to content