OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KIEROWNIKA LABORATORIUM NA RZECZ PACJENTÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

1)  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z      pełnieniem funkcji Kierownika Medycznego Laboratorium Analitycznego (CPV:      85145000-7 – Usługi świadczone przez Laboratoria medyczne, CPV: 85148000-8 –   Usługi analizy medycznej, CPV: 85111810-1 – Usługi analizy krwi).

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 07:00 do 14:35. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
do 28 grudnia 2018 roku do godziny 10.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – styczeń 2019 r.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

10.12.2018r.- ogłoszenie o konkursie ofert diagnosta laborat.+kierownik.doc Pobierz załącznik

10.12.2018r.-szczegolwarunki-konkursu-ofert-diagnosta laborat.+kierownik.doc Pobierz załącznik

10.12.2018r.- zał. 1 na św.zdr oferta diag.labor.+kierow..doc Pobierz załącznik

10.12.2018r.-zał 2 UMOWA – laboratorium+kierownik.doc Pobierz załącznik

Skip to content