Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.
Ostróda 21.09.2016r.

Organizacja Zakładowa NSZZ, Solidarność" w PZOZ w Ostródzie SA
Przemysław Kander Lucyna Pupowska Donata Barbara Rejniak

 

W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia   14;09.2016r.,  złożone  pracodawcy  w   dniu 15.09.2016r. wskazuj, że wbrew twierdzeniom zawartym w piśmie odpowiedz na pismo związku z dnia 5.09.2016r, została udzielona w dniu 14.09.2016r. (pismo z dnia 13.09.2016r. odebrał Przemysław Kander).

Pracodawca PZOZ w Ostr6dzie SA od czasu powstania zakładowej organizacji związkowej w dniu 10.08.2016r. przekazał Państwu żądane obowiązujące akty prawa wewnątrzzakładowego, tj. regulaminy pracy i wynagradzania. Na spotkaniu przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej  z  Prezesem zarządu  PZOZ w  Ostr6dzie SA  w  dniu
31.08.2016r.    udzielono    informacji    dotyczących    sytuacji    finansowej    spółki,    liczby pracownik6w zatrudnionych w ramach umowy o prac,  udostępniono tablicę informacyjną zaproponowano udostępnienie pomieszczeń z dostępem  do telefonu odpłatnie zgodnie  z wymogami prawa. Zaplanowano cykliczne spotkania zwic:tzk6w  zawodowych z Prezesem, kt6re z uwagi na chorobę Prezesa nie odbyło siwe wrześniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2016r. wyjaśniono, ze negocjacje w zakresie warunk6w zatrudnienia w  przypadku przejęcia  pracowników odbędą się  wyłonieniu wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Jednak w dniu
16.09.2016r. w postępowaniu konkursowym okazało si,  ze kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwot,  którą Udzielający   zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń objętych postępowaniem    konkursowym,   w    związku    powyższym   postępowanie unieważniono.

Zmiany organizacyjne w spółce powodujące zmiany w zakresie zatrudnienia nie są planowane w chwili obecnej, za wyjątkiem  planowanego konkursu na outsourcing diagnostyki obrazowej, w konsekwencji przejecie jednego pracownika, kt6ry wyraził wolę zmiany pracodawcy.

O każdym wypowiedzeniu umowy o pracę, czy tez rozwiązaniu stosunku pracy jest zawiadamiany związek zawodowy zgodnie z wymogami prawa.

Powyżej opisane działania pracodawcy  trudno uznać, jako działania utrudniające wykonywania legalnej działalności związkowej. Wprowadzanie opinii publicznej w błąd  w zakresie sporu zbiorowego można uznać za działanie niezgodne z prawem mające na celu destabilizację pracy Szpitala.

Mamy  nadzieję na  dalszą współpracę oparą na wzajemnym zaufaniu,  a  nie rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji i podważaniu dobrego imienia szpitala.

 

Do wiadomości:

  1. Rada Nadzorcza PZOZ w Ostr6dzie SA
  2. Zarząd Powiatu Ostr6dzk1ego
  3. Radni Powiatu Ostr6dzkiego
  4. Pani Senator Bogusława Orzechowska
     

 

Skip to content