Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie zabezpieczenia usług lekarskich w ramach indywidualnych praktyk lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu Kardiologicznym 

Prezes Zarządu

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA

na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r.
Nr 112 poz. 654, z późn.zm) w zw. z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.)  ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie zabezpieczenia usług lekarskich w ramach indywidualnych praktyk lekarskich

w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu Kardiologicznym

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane od dnia 1 maja 2015 r. na okres trzech lat, z prawem do corocznej renegocjacji warunków wynagrodzenia i dostępności świadczeń.

 

Oferent powinien zapoznać się:

  • ze szczegółowymi warunkami udziału w konkursie na świadczenie usług zdrowotnych,
  • projektem umowy,
  • regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia medyczne,
  • formularzem ofertowym,
  • oświadczeniem.

Komplet dokumentów dostępny jest na stronie internetowej PZOZ w Ostródzie SA

www.szpital-ostroda.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu Kardiologicznym ”

do dnia 28. Kwietnia 2015r. do godz. 10°° w Sekretariacie PZOZ w Ostródzie SA przy ul. Wł. Jagiełły 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28. Kwietnia 2015 r. o godz. 12°° w gabinecie Dyrektora ds. Medycznych.

ermin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Zastrzega się prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu
oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu ofert oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie.

Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekaralności,

Formularz ofertowy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert.

Wzór umowy.

Skip to content