Konkurs nr 26/2022

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA RZECZ  SZPITALA W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 09 sierpnia 2022 r.

 

Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 10 454 120 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Lekarza specjalistę w Zespole Ratownictwa Medycznego, działającym przy Szpitalu w Ostródzie dotyczących w szczególności:

    – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym ratownictwa medycznego (CPV: 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie) w dni powszednie w godzinach 7.00 –15.00 , w dni powszednie w godzinach 15.00 – 7.00 dnia następnego, w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta w godzinach 7.00 –7.00 dnia następnego,

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju nr 10, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Marzena Ossowska – tel. 89 646 06 90.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. 
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 5.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca miesiąca na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorach umowy do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 1 września 2022 r..
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o konkursie lekarz RTM S (konkurs nr 26.2022)

Szczegółowe warunki konkursu lekarz RTM S (konkurs nr 26.2022)

Zal.1_do_SWKO_na_sw.zdr_oferta RTM S (konkurs nr 26.2022)

Zał. 2 wzór umowy – lekarz RTM S nr 26.2022

Rozstrzygniecie z dnia 29 sierpień 2022

Skip to content