Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielegniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A z dnia 27 września 2017r.

27.09.2017

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII
Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości,
Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie
art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
pielęgniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:
1) udzielania świadczeń w Oddziałach oraz na Bloku Operacyjnym (CPV: 85141200-1 –
Usługi świadczone przez pielęgniarki) oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

Załączniki

2017.09.27 - ogłoszenie o konkursie ofert piel opera.pdf Pobierz załącznik

2017.09.27 - szczegół.warunki konkursu ofert - piel oper.pdf Pobierz załącznik

2017.09.27 - zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta piel oper.doc Pobierz załącznik

2017.09.27 - zał. 2 do SWKO piel operac.pdf Pobierz załącznik