Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - LEKARZ SPECJALISTA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH - z dnia 29 października 2018 r.

29.10.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ

W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH NA RZECZ PACJENTÓW

POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.

z dnia 29 października 2018r.

 

 

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 160 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie chorób zakaźnych na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200–5- Specjalistyczne usługi medyczne),
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i IzbiePrzyjęć w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału, zgodnie z harmonogramemzaakceptowanym przez Dyrektora ds. Medycznych, (CPV: 85121200–5 –Specjalistyczneusługimedyczne),

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia. Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie pokój nr 5, w godzinach pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. W taki sam sposób oferenci mogą otrzymać formularz oferty.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Lucyna Czerniawska, Marta Niemanowska – tel.89 646 06 40.

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert  do 23 listopada 2018 roku do godziny 14.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie, pokój nr 5.

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie  po jego rozstrzygnięciu, nie później niż do końca grudnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – grudzień 2018r.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie. 

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  oraz przesunięcia terminu składania ofert.

11. Oferentom przysługują środki ochrony przewidziane w Regulaminie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Załączniki

2018.10.29-ogłoszenie o konkursie ofert-zakaźny.doc Pobierz załącznik

2018.10.29-szczeg.warun.konk.-zakaźny.doc Pobierz załącznik

2018.10.29-zal-1-oferta do konkursu lekarz-zakaźny.doc Pobierz załącznik

2018.10.29-zał.2-umowa lekarz zakaźny.doc Pobierz załącznik